Όροι Διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ UNIVERSITY PRESS

Η εταιρεία με την επωνυμία ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ UNIVERSITY PRESS με έδρα την Αθήνα Αττικής (Πανεπιστημίου 56), και η εταιρεία Athinaion Cinemas προκηρύσσουν διαγωνισμό που θα διενεργηθεί μέσα από τον επίσημο δικτυακό τύπο της UNIVERSITY PRESS (www.universitypress.gr).

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ UNIVERSITY PRESS καθώς και οι συγγενείς των πρώτου βαθμού.

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσα από τον επίσημο δικτυακό τόπο της εταιρείας www.universitypress.gr με χρονική διάρκεια από 6/4 έως 14/4.

4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.

5. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται δημοσιευμένοι στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας του διαγωνισμού κάτω από την επιλογή «Όροι διαγωνισμού» και στην φόρμα συμμετοχής δίπλα στο πλαίσιο αποδοχής των όρων.

6. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν like στο Facebook Page της UNIVERSITY PRESS και να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής. Από τους συμμετέχοντες θα κληρωθούν 30 νικητές. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Tετάρτη 15/4/2015 στα γραφεία της UNIVERSITY PRESS Πανεπιστημίου 56, Αθήνα με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης.

7. Για τον διαγωνισμό θα κληρωθούν 30 διπλές προσκλήσεις για το Αθήναιον Cinemas και το Cinepolis.

8. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 30 νικητές. Ως μη αποδοχή ορίζεται η μη εμφάνιση του νικητή, παρότι έχει ειδοποιηθεί για το δώρο του, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται από τους παρόντες όρους.

9. Οι νικητές των προσκλήσεων που θα προκύψουν από την κλήρωση θα ειδοποιηθούν μέσω προσωπικού μηνύματος στο email που θα δηλώσουν κατά την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Με την αποστολή από την εταιρία του οικείου μηνύματος, τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση. Ο νικητής θα πρέπει να απαντήσει θετικά στο μήνυμα, για να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του μέσα στις επόμενες 5 ημέρες. Αν δεν απαντήσει, τότε το δώρο μεταβιβάζεται στον επιλαχόντα. Σε περίπτωση που και ο δεύτερος δικαιούχος δεν διεκδικήσει μέσα στις επόμενες 3 ημέρες, το δώρο ακυρώνεται.

10.Σχετικά με την παραλαβή των εισητηρίων αυτή γίνεται στο cinema, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

11. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

12. Η εταιρεία ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ UNIVERSITY PRESS δικαιούνται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, όπως όλως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, η αμέλεια τρίτων, η αδυναμία τρίτων για τη διάθεση των δώρων και χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση των διαγωνιζομένων. Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιείται κλήρωση, εφόσον υπάρχουν συμμετοχές.

13. Η εταιρεία ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ UNIVERSITY PRESS δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη.
Επίσης, δε φέρει καμία ευθύνη εφόσον, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορούν να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται αζήμια των υποχρεώσεών αυτών.

14. Η εταιρεία ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ UNIVERSITY PRESS διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρεί τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τις εταιρίες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.

15. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσεται για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

16. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την εταιρεία ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ UNIVERSITY PRESS αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσης προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Επιπλέον, στην ειδικότερη περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν δώσει τη σχετική συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ. των Διοργανωτών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στους Διοργανωτές, οι Διοργανωτές θα δικαιούται να χρησιμοποιήσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον εν λόγω σκοπό.

17. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού.