Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):«Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2015-2016.

papei33

Το ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων (δυο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής) και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» στις εξής κατευθύνσεις: α) Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΔΙΠΣ), β) Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή (ΕΤΕΑΥ), γ) Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού (ΠΡΟΤΑΛ), δ) Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ), ε) Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας (ΤΕΔΑ) και στ) Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών και Κινητών Υπηρεσιών (ΤΗΚΥ).

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή άλλων Πανεπιστημιακώντμημάτων θετικής κατεύθυνσης και πτυχιούχοι ΤΕΙ Πληροφορικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων συναφούς αντικειμένου της αλλοδαπής.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 23 Μαρτίου 2015 έως και 15 Ιουνίου 2015 στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής. Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην γραμματεία του ΠΜΣ καθώς και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στον διαδικτυακό τόπο:

http://www.cs.unipi.gr/registration/request2.php .

• Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη

Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και τους δικτυακούς τόπους του Τμήματος:

http://www.cs.unipi.gr/ (ανακοίνωση «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων»)

• Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (νόμιμα επικυρωμένου), ή αντίγραφο πτυχίου

ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται

και ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της

αίτησης.

• Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και άλλων γλωσσών εάν υπάρχουν.

• Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

• Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής,

αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

• Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια ή ανάτυπα άλλου συγγραφικού

έργου.

• Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου.

• Κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του

υποψηφίου.

• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

• Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η συμπληρωμένη αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται καθημερινά, Δευτέρα έως και Πέμπτη από 09:00 έως 17:00 και Παρασκευή από 09:00 έως 14:00, στην παρακάτω διεύθυνση.
Διεύθυνση:
Καραολή και Δημητρίου 80
Πειραιάς 18534
5ος όροφος Γραφείο 503
Τηλ 210 – 4142105, 210 – 4142263
Φαξ 210- 414 2264
Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γραμματεία Π.Μ.Σ
«Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,