Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφορική και Τηλεματική”

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

pliroforiki

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφορική και Τηλεματική” είναι η κατάρτιση πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής, και κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, των διαδικτυακών τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της αποδοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων προς όφελος των οργανισμών που επενδύουν σε αυτά.

Για το σκοπό αυτό δίδεται έμφαση στους τομείς της Τηλεματικής, οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες και έχουν επιμέρους εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση, στην οικονομία και στις μεταφορές.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Πληροφορική και Τηλεματική» με τις παρακάτω κατευθύνσεις:

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι εξήντα (60). Προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για την αξιολόγηση τους, οι υποψήφιοι θα περάσουν και από προσωπική συνέντευξη. 

Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και άλλων Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων, αναγνωρισμένοι ερευνητές, καθώς και διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Προσκεκλημένες διαλέξεις δίνουν επίσης πεπειραμένα στελέχη από τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και επισκέπτες ερευνητές και μέλη ΔΕΠ από το εξωτερικό.

Το Π.Μ.Σ για το νέο ακαδημαϊκό έτος δέχεται αιτήσεις υποψηφίων από 09/05/2016 έως τις 03/06/2016.  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους είτε ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/ είτε να προσκομίσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην γραμματεία του ΠΜΣ, είτε να αποσταλούν συστημένα ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Τμήματος.

Δικαιολογητικά για αίτηση υποψηφιότητας:

  1. Αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή.

  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

  3. Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται.

  4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

  5. Έως δύο (2) συστατικές επιστολές.

  6. Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (εάν υπάρχουν).

  7. Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει).

  8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου «Β2», με σχετικά πιστοποιητικά. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό φοίτησης σε αναγνωρισμένο Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

  9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

  10. Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή του υποψηφίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ομήρου 9, Τ.Κ. 17778, Ταύρος, τηλ. 210-9549400/402, fax 210-9549401) καθώς και στην ιστοσελίδα msc.dit.hua.gr.

Tags: , , ,