ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική

ekpa3

ekpa1

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική είναι η επιστημονική εξειδίκευση,  η κατάρτιση και η προετοιμασία των σπουδαστών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα καθώς και διεθνών οργανισμών. Επίσης, παρέχεται το απαιτούμενο υπόβαθρο γνώσεων για συνέχιση των σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.

Κατευθύνσεις:

1.Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

2.Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη

3.Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων

4.Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

5.Δημόσια Ελεγκτική

Κριτήρια

1.Πτυχίο και βαθμός πτυχίου.

2.Συστατικές επιστολές.

3.Γνώση ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση της Αγγλικής γλώσσας που πιστοποιείται με δίπλωμα του Cambridge ή Michigan, TOIFEL κ.α.

4.Προσωπική συνέντευξη.

5.Πρόσθετα προσόντα όπως GMAT ή GRE, εργασιακή εμπειρία, δεύτερο τίτλο σπουδών ή ΜΠΣ, γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λπ., λαμβάνονται υπόψη.

Για τις κατευθύνσεις:

1.Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

2.Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη

3.Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων.

H φοίτηση διαρκεί τρία εξάμηνα.

4.Κατεύθυνση “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική”

Η κατεύθυνση “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική” συνεχίζει επιτυχώς τη συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για ενδέκατη συνεχή χρονιά.

Το Πρόγραμμα ξεκινά το Σεπτέμβριο και είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια δύο έτη που κατανέμεται σε τέσσερα εξάμηνα.

Η δομή και η ύλη των μαθημάτων έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το Ν. 3693/2008 κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2006/43 Ε.Κ. για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

5.Κατεύθυνση “Δημόσια Ελεγκτική

Απευθύνεται σε όσους πτυχιούχους, με οικονομικό κυρίως υπόβαθρο γνώσεων, επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για τον οικονομικό έλεγχο των δημοσίων οργανισμών και φορέων. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα (part time).

H κατεύθυνση της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής και η κατεύθυνση της Δημόσιας Ελεγκτικής παρέχεται σε συνεργασία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επικοινωνία

Ιστοσελίδα http://metaptyxiakes-spoydes.econ.uoa.dclick.gr

Τηλ. 2103689805 (κατευθύνσεις 1-3), 210-3689821 (κατευθύνσεις 4-5) , (09:00 – 16:00).

Tags: , , ,