ΠΜΣ: «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία»

unipi2

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στους τομείς:

  • Διοίκηση Logistics (Logistics Management)

Σκοπός της κατεύθυνσης είναι η παροχή εξειδικευμένων και στοχευμένων γνώσεων ανωτάτου επιπέδου στο αντικείμενο των Logistics βασισμένων σε ένα σύγχρονο επιστημονικό υπόβαθρο. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες από την αγορά εργασίας εστιασμένες τεχνολογικές γνώσεις και διοικητικές δεξιότητες που οδηγούν σε μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

  • Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος 

Η κατεύθυνση στοχεύει στη μεταφορά της επιστημονικής γνώσης και των κατάλληλων πρακτικών και μεθοδολογικών εργαλείων στους φοιτητές του ώστε να καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται αποτελεσματικά θέματα που άπτονται ενεργειακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω σύγχρονων ολιστικών και διεπιστημονικών μεθόδων. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχιακού δυναμικού που θα είναι σε θέση να καλύψει τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα οργανώσης, λειτουργίας και υποστήριξης συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

  • Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων 

Η κατεύθυνση της καλύπτει δύο σύγχρονα και συμπληρωματικά θεματικά πεδία. Η ειδίκευση της Διοίκησης Έργων ασχολείται με τη μεθοδολογία, τα εργαλεία και τις τεχνικές προγραμματισμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης ενός έργου ενώ η Ανάπτυξη Προϊόντων ασχολείται με τη χρήση σύγχρονων αρχών, μεθόδων, πρακτικών και προηγμένων εργαλείων για τη δημιουργία και εισαγωγή στην αγορά νέων, καινοτομικών προϊόντων. Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών είναι εστιασμένο στην κάλυψη πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας, αφενός καλύπτοντας γνωσιακές απαιτήσεις σε δύο εξόχως χρήσιμα αντικείμενα, αφετέρου συνδυάζοντάς τα ώστε να προκύπτει αποτέλεσμα προστιθέμενης άξιας για τον εκπαιδευόμενο.

Κόστος και διάρκεια Σπουδών

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και το σύνολο των διδάκτρων είναι 6.000,00 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις και στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση του ΠΜΣ καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 9/05/2016 έως τις 1/7/2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας (Γραφείο 114, καθημερινά 9:00 – 16:00). (Για την αίτηση υποψηφιότητας βλέπε: http://www.tex.unipi.gr/master/).

Υποτροφίες Αριστείας

Το ΠΜΣ στη ΒΔΤ στηρίζοντας την αριστεία έχει θεσπίσει τη χορήγηση υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με άριστη επίδοση. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσοι από τους υποψηφίους φοιτητές του ΠΜΣ για το ακ. έτος 2016-17 επιθυμούν να αξιολογηθούν και για πιθανή χορήγηση υποτροφίας για το 1ο εξ. Σπουδών και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Βαθμός πτυχίου οκτώ (8) και άνω από Ελληνικό ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή το αντίστοιχο του 8/10 για πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύματος εξωτερικού.

ή/και

  • Σειρά αποφοίτησης στο άνω 10% της τάξεως των (που θα βεβαιούται με επίσημο έγγραφο της αντίστοιχης γραμματείας) ή επίδοση άνω του 90% στο GMAT (quantitative) ή στο GRE (quantitative)

να το δηλώσουν συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την αντίστοιχη αίτηση (βλέπε:

http://www.tex.unipi.gr/master/PRImages/EditorImages/Appl.pdf)

Tags: , ,