ΠΜΣ «Πληροφορική»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

papei

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στo Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Πληροφορική» που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2016-2018 αντίστοιχα.

Σκοπός του ΠΜΣ «Πληροφορική» είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ άλλων της Πληροφορικής και όχι κατ’ανάγκη άμεσα συναφών με αυτήν, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση στα θέματα Πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Ο σκοπός του ΠΜΣ συνδέεται άμεσα με την υψηλού βαθμού διαθεματικότητα της Πληροφορικής και τις σύγχρονες απαιτήσεις υψηλής γνώσης της Πληροφορικής σε άλλες ειδικότητες επιστημών καθώς και την τροφοδότηση της ίδιας της Πληροφορικής με νέα επιστημονικά πεδία βασικής έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών.

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια δύο ετών που ισοδυναμούν με 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Πληροφορική». Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 6 Απριλίου 2016 έως και 30 Ιουνίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής. Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στον διαδικτυακό τόπο:

http://www.cs.unipi.gr/registration/request1.php καθώς και να προσκομίσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην γραμματεία του ΠΜΣ:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και στον δικτυακό τόπο του Τμήματος http://www.cs.unipi.gr/ (ανακοίνωση «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων») .

 • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (νόμιμα επικυρωμένου), ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης.

 • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και άλλων γλωσσών εάν υπάρχουν.

 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

 • Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια ή ανάτυπα άλλου συγγραφικού έργου.

 • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου.

 • Κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.

 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

 • Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η συμπληρωμένη αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται καθημερινά, Δευτέρα έως και Πέμπτη από 09:00 έως 17:00 και Παρασκευή από 09:00 έως 14:00, στην παρακάτω διεύθυνση.

Διεύθυνση:

Καραολή και Δημητρίου 80

Πειραιάς 18534

5ος όροφος Γραφείο 503

Τηλ 210 – 4142105, 210 – 4142263

Φαξ 210- 414 2264

Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γραμματεία Π.Μ.Σ

«Πληροφορική»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

«ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει ημερίδα για την παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος στις 7 Ιουνίου 2016, ώρες 18.00-21.00, στην Αίθουσα Συνεδρίων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Tags: , ,