ΝΕΟ E-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «Οργάνωση, Διαχείριση και Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Έργου»

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ–

ΝΕΟ ELEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το eLearning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στo εκπαιδευτικό αντικείμενο: «Οργάνωση, Διαχείριση και Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Έργου».

new_elearning

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη των εκπαιδευτικών πρακτικών που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης από το σχολείο εκπαίδευσης και της σχολικής ζωής.

Κρίσιμες παράμετροι για την επίτευξη της βελτίωσης αυτής είναι:

1. η εισαγωγή καινοτομιών που έχουν γίνει αποδεκτές από την εκπαιδευτική κοινότητα,

2. η κατανόηση των μηχανισμών για την εισαγωγή των καινοτομιών αυτών στο σχολείο και

3. η κατανόηση της λειτουργία του σχολείου στο διεθνές περιβάλλον έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να εσωτερικεύσει την ουσία αλλά και τα μειονεκτήματα των επιχειρημάτων που συγκρίνουν το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με άλλα.

Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα διαρθρώνεται στις εξής επτά θεματικές ενότητες:

1. Οργάνωση και διδασκαλία

2. Παιδαγωγικές πρακτικές- Εκπαιδευτικό Υλικό

3. Σχολική ζωή

4. Σχολείο και Μη τυπική εκπαίδευση

5. Ολική ποιότητα – αξιολόγηση

6. Σχεδιασμός και Καινοτομία στο σχολείο

7. Σχολείο και διεθνές περιβάλλον

Κατά την διάρκεια του 5μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι είναι ο Καθηγητής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κουλαϊδής Βασίλειος και ο Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Βρεττός Ιωάννης, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 24/10/2014 – Έναρξη Μαθημάτων: 27/10/2014

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

http://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=437

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα 210.36.89.354 και 210.36.89.381, ή να στείλετε email στη διεύθυνση : elearnsecretariat@elke.uoa.gr.

Tags: , , , , , , , , , , ,