ΜΠΣ Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική, που λειτουργεί από το 1996, είναι η επιστημονική εξειδίκευση,  η κατάρτιση και η προετοιμασία των σπουδαστών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα καθώς και διεθνών οργανισμών. Επίσης, παρέχεται το απαιτούμενο υπόβαθρο γνώσεων για συνέχιση των σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.

ekpa36

Κατευθύνσεις:

1. Χρηματοοικονομικήκαι Τραπεζική

2. Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη

3. Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων

4. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

5. Δημόσια Ελεγκτική

  • Κριτήρια

1.Πτυχίο και βαθμός πτυχίου.

2.Συστατικές επιστολές.

3.Γνώση ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση της Αγγλικής γλώσσας που πιστοποιείται με δίπλωμα του Cambridge ή MichiganTOIFEL κ.α. Απαλλάσσονται του αποδεικτικού ξένης γλώσσας αυτοί που διαθέτουν ικανοποιητική επίδοση στο GMAT ή GRE.

4.Προσωπική συνέντευξη.

5.Πρόσθετα προσόντα όπως GMAT ή GRE, εργασιακή εμπειρία, δεύτερο τίτλο σπουδών ή ΜΠΣ, γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λπ., λαμβάνονται υπόψη.

Για τις τρεις πρώτες κατευθύνσεις:

1. Χρηματοοικονομικήκαι Τραπεζική

2. Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη

3. Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων

ισχύουν τα εξής:

η φοίτηση διαρκεί τρία εξάμηνα, περιλαμβάνει δέκα μαθήματα και τη συγγραφή διπλωματικής. Τα δέκα μαθήματα κατανέμονται μεταξύ έξι μαθημάτων κορμού και τεσσάρων μαθημάτων κατεύθυνσης.

Κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε φοιτητής-τρια παρακολουθεί τέσσερα μαθήματα κορμού, το δεύτερο εξάμηνο δύο μαθήματα κορμού και δύο κατεύθυνσης. Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στη παρακολούθηση δύο μαθημάτων και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Προαιρετική είναι η παρακολούθηση δύο επιπλέον μαθημάτων κατά το τρίτο εξάμηνο.

Περίπου το 1/3 των μαθημάτων διδάσκονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Κατεύθυνση “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική”

Η κατεύθυνση “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική” συνεχίζει επιτυχώς τη συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για δέκατη συνεχή χρονιά.

Το Πρόγραμμα επιδιώκει κι έχει επιτύχει την επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα εφαρμοσμένης ελεγκτικής και λογιστικής, αποβλέποντας στην προετοιμασία των σπουδαστών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς και διεθνών οργανισμών.

Η δομή και η ύλη των μαθημάτων έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το Ν. 3693/2008 κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2006/43 Ε.Κ. για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Το Πρόγραμμα ξεκινά το Σεπτέμβριο και είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια δύο έτη που κατανέμεται σε τέσσερα εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων.

Η διδασκαλία των μαθημάτων διακρίνεται σε εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου με τη χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας και σε δια ζώσης διδασκαλία.

Κατεύθυνση “Δημόσια Ελεγκτική

Αυτή είναι μία νέα κατεύθυνση που θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο 2015. Απευθύνεται σε όσους πτυχιούχους, με οικονομικό κυρίως υπόβαθρο γνώσεων, επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για τον οικονομικό έλεγχο των δημοσίων οργανισμών και φορέων. Ιδαίτερα χρήσιμη είναι η εξειδίκευση αυτή σε όσους και όσες ήδη ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με συναφή αντικείμενα σε δημόσιους οργανισμούς και φορείς. Η φοίτηση θα διαρκεί τρία εξάμηνα (full time), ή έξι εξάμηνα για όσους επιλέξουν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα μερικής φοίτησης (part time).

Η κατεύθυνση της Δημόσιας Ελεγκτικής παρέχεται σε συνεργασία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  • Υποτροφίες

Απονέμονται υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με βάση την επίδοση τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

  • Επικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία καθημερινά 09:00 – 16:00 στα τηλέφωνα 210-3689846, 210-3689821.

Ιστοσελίδα:

http://metaptyxiakes-spoydes.econ.uoa.dclick.gr

 

Tags: , , , , , , , , ,