Εξ’ Αποστάσεως Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2015-16

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα) σε συνεργασία με το Wroclaw University of Economics (Πολωνία) ανακοινώνουν την από κοινού πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 100 θέσεων φοιτητών οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το διετές εξ’ αποστάσεως κοινό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (120 ECTS). Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

wroclaw ellinikoanoikto

Το ανωτέρω πρόγραμμα στοχεύει στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν σε αποτελεσματικά στελέχη για τη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών και εστιάζει στην απόκτηση δεξιοτήτων για αποτελεσματική ανάλυση επιχειρησιακών δεδομένων και στρατηγική λήψη αποφάσεων σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες και να συγγράψουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μια Διπλωματική Εργασία μεταπτυχιακού επιπέδου.

Διάρκεια σπουδών

Το Πρόγραμμα MBA διαρκεί κατ’ ελάχιστον 2 χρόνια.

Κριτήρια Επιλογής

 • Ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που διαμόρφωσαν τον βαθμό του τίτλου σπουδών

 • Επαγγελματική εμπειρία

 • Συνέντευξη

 • Δυο συστατικές επιστολές: η μία επιστολή να προέρχεται από ακαδημαϊκή πηγή και η άλλη από επαγγελματική

Δίδακτρα

Το κόστος κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε 1.200€. Το συνολικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται στα 6.000€ (1.200x5). Το κόστος κάθε Θεματικής Ενότητας καταβάλλεται σε δύο δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την εγγραφή σε αυτή.

Διαδικασία υποβολής Αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου http://www.houwue.eu

Οι υποψήφιοι θα πρέπει στη συνέχεια να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Wroclaw University of Economics, Distance learning joint MBA programme. Ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wroclaw, Poland’, τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα αίτησης συμμετοχής

 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 3. Αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών (180-240 ECTScredits)

 4. Αναλυτική βαθμολογία

 5. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας – αφορά όσους έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών σε γλώσσα άλλη από την Αγγλική. Απαιτείται επίπεδο γνώσης τουλάχιστον C1, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages)

 6. Δύο συστατικές επιστολές μέσα σε υπογεγραμμένους και σφραγισμένους φακέλους (η μία επιστολή να προέρχεται από ακαδημαϊκή πηγή και η άλλη από επαγγελματική)

 7. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

 8. Φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου)

Εάν η γλώσσα στην οποία είναι διαθέσιμα τα παραπάνω έγγραφα δεν είναι η Αγγλική τότε θα πρέπει στην αποστολή να περιληφθεί επίσημη μετάφραση των εγγράφων στην Αγγλική.

Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν για το πρόγραμμα των προσωπικών συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν μέσω Skype ή άλλου παρόμοιου προγράμματος VoIP.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.houwue.eu ή να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στο info@houwue.eu.

Tags: , , , , , , ,