Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης (Ο.Ε.), Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 την έναρξη του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών:

«Δίκαιο και ΟικονομίαMaster in Law and Economics»,

πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων.

dikaio123

Στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν από 1/3/2016 μέχρι 27/5/2016 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από το (Ο.Δ.Ε.).

  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

  3. Αντίγραφο πτυχίου.

  4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου.

  5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει).

  6. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει).

  8. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

  9. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων (διατίθενται και σχετικά έντυπα από το (Ο.Δ.Ε).

  10. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Τα δικαιολογητικά 1 έως 8 υποβάλλονται σε φωτοτυπία εις διπλούν (σε ξεχωριστό φάκελο)

Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό υλικό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Καραολή και Δημητρίου 80

Πειραιάς 185 34

Τηλ: 210-414 2103, 2113, 2249, 2158.

Επίσης, πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα www.ode.unipi.gr στο σύνδεσμο Μεταπτυχιακά Προγράμματα αλλά και μέσω email : nikichri@unipi.gr και ealex@unipi.gr

Tags: , , , , ,