Αιτήσεις για Μεταπτυχιακό: Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

teil

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας θα λειτουργήσει, από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές” (Master of Science (MSc) in “Software Engineering for Internet and Mobile Applications”). Το ΠΜΣ διοργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3685/2008 και 4009/2011, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, ενώ έχει εγκριθεί με την υπ’αριθμ. 3865 απόφαση του ΦΕΚ 1450/10.07.2015.

Ο 2ος κύκλος του ΠΜΣ θα ξεκινήσει στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 (Φεβρουάριος 2017)

Αιτήσεις για 2ο κύκλο: Από 01-11-2016 έως 30-11-2016

Αντικείμενο – Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ή και αυτοαπασχόληση, με αντικείμενο την ανάπτυξη σύνθετων web και mobile εφαρμογών μεγάλης κλίμακας αλλά και έντασης γνώσης.

Στα σημερινά κατανεμημένα και φορητά περιβάλλοντα (intranets, internet), η ανάπτυξη εφαρμογών μεγάλου μεγέθους απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες πολύ πέρα από αυτές που μπορεί να ενταχτούν και παρέχονται σε προπτυχιακό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι τομείς – κλειδιά που ήδη διαμορφώνουν σε παγκόσμιο επίπεδο τις εξελίξεις στον τομέα, όπως Υπολογιστικό Νέφος και on-line Υπηρεσίες (Cloud Computing, XaaS), Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile and Ubiquitous Computing), Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (Data Analytics, Data Mining), και Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web).

Οι απόφοιτοι προπτυχιακών Τμημάτων σπουδών είναι σε θέση να καλύψουν βασικές μόνον ανάγκες Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Το ΠΜΣ παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις που επιτρέπουν στον απόφοιτο:

να εργαστεί ως μηχανικός λογισμικού σε ομάδες αιχμής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στο αντικείμενο της Μηχανικής Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές
να εμπλουτίσει τις προγραμματιστικές του γνώσεις με ιδέες από άλλα γνωστικά αντικείμενα, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξει εφαρμογές τεχνολογίας αιχμής
να έχει το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή.

Για την επίτευξη των παραπάνω το ΠΜΣ: παρέχει στους φοιτητές πλήρη θεωρητική κατάρτιση, εισάγει μια έντονη πρακτική διάσταση, βασισμένη κύρια σε εκπόνηση υποδειγματικών εργασιών σε κάθε μάθημα, από μέρους των φοιτητών, διοργανώνει εκδηλώσεις για να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με αναγνωρισμένους επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου.

Συμμετέχοντες – Διαδικασία Επιλογής – Δίδακτρα

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ,
πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων,
διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών,
πτυχιούχοι συναφούς ειδικότητας από ΑΕΙ της αλλοδαπής,
πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ).
Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1-100) που προκύπτει από κριτήρια που καθορίζει η ΓΣΕΣ και περιλαμβάνει (σε παρένθεση φαίνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου):
γενικός βαθμός πτυχίου, με ελάχιστη βαθμολογία «Λίαν Καλώς» (40%),
προσωπικότητα υποψηφίου / συνέντευξη (20%),
δύο συστατικές επιστολές (20%),
άριστη/πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (20%).

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο συνολικό «βαθμό». Προηγούνται οι απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής και συναφών Τμημάτων ΑΕΙ και συμπληρώνονται οι διαθέσιμες θέσεις, εφόσον απομένουν και μέχρι του ορίου των 40 (σαράντα) θέσεων, με υποψηφίους αποφοίτους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ. Κατ’ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων μπορεί να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με γενικό βαθμό πτυχίου «Καλώς».

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι κάθε κατηγορίας.

Διαβάστε περισσότερα και κάντε την αίτηση στο: alfavita.gr

Tags: ,